Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyám

Edward FitzGerald: vertaler van Omar Khayyám. Geertruida M.J. Duyfhuizen
In: NRC, 17-12-1960
Artikel over Edward FitzGerald en de Rubáiyát

Tags: biografisch
Author: Duyfhuizen, G.M.J.