De Rubáiyát

Overzicht van vertalingen van de rubáiyát in het Nederlands en Afrikaans. Niet opgenomen zijn publicaties met daarin een of meer kwatrijnen. Aan een overzicht daarvan wordt nog gewerkt. Verder is er een overzicht van (meestal) Engelstalige uitgaven door Nederlandse uitgevers en drukkers.

De eerste die in Nederland uitgebreid aandacht aan Omar Khayyám besteedde was Oege Meynsma. In zijn artikel ‘Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische litteratuur’ (De Gids september 1891) citeerde Meynsma een groot aantal kwatrijnen uit de vertalingen van Edward FitzGerald en Friedrich Bodenstedt.

De eerste Nederlandse vertalingen in druk dateren, voor zover bekend, uit 1909:

  • Drieëntwintig kwatrijnen, vertaald naar de versie van Edward FitzGerald, door J. Boisson de la Rivière, in De geheime leer der godsdiensten en wijsgeerige stelsels van Indië, Amsterdam, 1909.
  • Twee kwatrijnen uit de Engelse versie van Edward Heron-Allen door P.A.M. Boele van Hensbroek, in diens literatuurgeschiedenis Der wereld letterkunde, dl. I, (1909).
  • De eerste zelfstandige uitgave van een Nederlandse vertaling staat op naam van Chr. van Balen, Omar Khayyam’s Rubaiyat. Naar het Engelsch van Fitz-Gerald (Amsterdam, 1910).

In het overzicht van Nederlandse vertalingen worden ook werken vermeld van Vlaamse auteurs. Een apart hoofdstuk is ingericht voor vertalingen in het Afrikaans.